Skip to content

OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Čl. I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupní smlouvy uzavírané na dálku prostřednictvím internetového obchodu na internetové stránce www.kronikazivota.cz (dále také \“Internetový obchod\“), přičemž odesláním objednávky Kupující vyjadřuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačními podmínkami a v plném rozsahu porozuměl jejich obsahu.
1. Tyto obchodní podmínky a reklamační podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a jsou závazné pro obě strany kupní smlouvy.
2. Kupní smlouvou uzavřenou na dálku se rozumí smlouva, kterou uzavírá Prodávající a Kupující, na zásilkový prodej zboží a služeb výlučně prostřednictvím prostředků komunikace, zejména internetu, telefonu a elektronické pošty (dále jen \“Kupní smlouva\“).

3. Kupní smlouva se řídí především příslušnými ustanoveními zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně Kupující při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen \“zákon\“) a těmito obchodními podmínkami upravujícími podrobnosti při jejich uzavírání a realizaci.
4. Prodávajícím je PLUTOS COMPANY, sro, se sídlem Východní 6968/26, 91108 Trenčín, IČ: 45373841, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, oddíl: Sro, vložka č .: 22603 / R (dále jen \“Prodávající\“), který je zároveň provozovatelem Internetové stránky www.kronikazivota.cz (dále jen \“Stránka\“ nebo \“Internetový obchod\“).
5. Kontaktní údaje Prodávajícího ve vztahu k Internetovému obchodu jsou:
a) kontaktní telefonní číslo: +421 911 512 484 v pracovních dnech mezi 09:00 a 16:00 hod.
b) e-mail: info@kronikazivota.cz
c) bankovní spojení: IBAN: SK5083300000002200221384 SWIFT / BIC: FIOZSKBAXXX

6. Prodávající je oprávněn prodávat služby (což zahrnuje komunikaci s Kupujícím, fakturaci, zasílání služby a pod.) Prostřednictvím (s využitím) Internetového obchodu.
7. Kupujícím se rozumí uživatel Stránky, resp. každý návštěvník Stránky, který odeslal objednávku prostřednictvím Internetového obchodu (dále jen \“Kupující\“). Kupující uznává elektronickou komunikaci s Prodávajícím především prostřednictvím Internetového obchodu, telefonu a e-mailové komunikace.
8. Službou je každý produkt zveřejněn v Internetovém obchodě.

Čl. II
INFORMACE O ZBOŽÍ A CENĚ

1. Barevné vyobrazení zboží nemusí přesně odpovídat skutečnosti, z důvodu nepřesnosti zobrazovacích jednotek počítače.
2. Cena zboží uvedená v internetovém obchodě je konečná, včetně DPH. Cena nezahrnuje náklady spojené s doručením a přepravou zboží nebo jiné volitelné služby. Náklady spojené s doručením zboží a náklady za jiné volitelné služby jsou uvedeny při vytváření objednávky a jsou automaticky připočteny ke kupní ceně zboží. Prodávající je plátcem DPH.
3. Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud při konkrétním výrobku není uvedeno jinak, případně do platnosti termínu akce.

Čl. III
OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ

Postup při objednávání zboží v internetovém obchodě www.kronikazivota.cz:
1. Kupující potvrzuje, že odesláním objednávky akceptuje cenu zboží, obchodní podmínky a reklamační podmínky Internetového obchodu.
2. Po odeslání objednávky bude Kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou při objednávce zboží zaslán potvrzující email, kterým Prodávající potvrdí zařazení objednávky na zpracování. Na uvedenou e-mailovou adresu budou Kupujícímu zaslány všechny další informace a doklady ohledně objednávky především: fakturační údaje Kupujícího, adresu pro doručení zboží, specifikaci zboží, množství objednaného zboží a výslednou cenu zboží.
3. Před potvrzením objednávky bude stanovena celková cena objednaného zboží.
4. Před definitivním zasláním objednávky Prodávající doporučuje Kupujícímu využít možnosti provést důkladnou kontrolu celé objednávky a detailně prostudovat tyto obchodní podmínky a reklamační podmínky.
5. Kupující je odesláním objednávky vázán k zaplacení kupní ceny objednaného zboží. Takto provedená objednávka se považuje za závaznou a podle zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně Kupující a při prodeji zboží nebo poskytování služeb je chápána jako smlouva uzavíraná na dálku.

Čl. IV
ZPŮSOB uzavírání kupní smlouvy

1. Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy Kupujícího Prodávajícím ve formě:
a) e-mailové zprávy Kupujícího zaslaného Prodávajícímu na info@kronikazivota.cz
b) Kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na Internetovém obchodě Prodávajícího,
c) telefonické objednávky.
2. Závazným akceptováním objednávky je e-mailové nebo telefonické potvrzení Prodávajícím Kupujícímu o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky a po ověření dostupnosti a termínu dodání zboží požadovaného Kupujícím označené například jako \“potvrzení objednávky\“.
3. Závazné akceptování objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a / nebo jiných služeb, název a údaje o Kupujícím, resp. adrese, kde má být zboží dodáno, způsobu přepravy zboží do dohodnutého místa doručení zboží pro Kupujícího, údaje o prodávajícím, případně i jiné údaje.
4. Kupní smlouvu lze měnit, rušit nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody mezi Kupujícím a Prodávajícím, pokud zákon nebo jiný obecně závazný právní předpis nestanoví jinak.
5. Na e-mailovou adresu Kupujícího mohou být v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně jeho objednávky.

Čl. V
POVINNOSTI STRAN

Prodávající se zavazuje dodat:
1. Druh a množství zboží v kupní ceně a za platebních podmínek, které platí v den odeslání objednávky, kromě zjevných omylů, v případě výrazné změny ceny zboží nebo nedostupnosti zboží.
2. Zboží, které bude vhodně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.
3. Kupujícímu doklady v písemné nebo elektronické formě potřebné k jeho převzetí a užívání.
Prodávající neodpovídá za:
a) Opožděné dodání zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce.
b) Případné nedodání zboží, ke kterému došlo v důsledku nepředvídatelných překážek.
Kupující se zavazuje:
a) Objednané zboží převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámit Prodávajícímu.
b) Zaplatit za zboží kupní cenu ve výši a ve smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky.
c) nepoškozovat dobré obchodní jméno Prodávajícího.

Čl. VI
PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1. Kupující má na základě zákona č.102 / 2014 Sb. o ochraně Kupující a při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů (dále jen \“Zákon\“) podle ustanovení §7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží.
2. Kupující je povinen, pokud toto právo chce využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v poslední den stanovené lhůty na kontaktní adresu nebo emailovou adresu prodávajícího a toto odstoupení předat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech. Kupující je neprodleně po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy, od které odstupuje, spolu s veškerou dokumentací – např. originálem faktury a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení (§10 odst. 1 Zákona). Doporučujeme Kupujícím, aby si vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zaslali doporučeně a jako pojištěnou zásilku.
Na odstoupení od smlouvy může Kupující využít následující formulář: Odstoupení od kupní smlouvy, ve kterém je třeba vyplnit alespoň údaje s označením \“*\“ – hvězdičkou.
3. Zboží je třeba zaslat neporušený a v původním obalu. Není vhodné ho zasílat na dobírku, zboží nebude Prodávajícím převzato.
4. Prodávající vrátí kupní cenu včetně hodnoty za nejlevnější běžný způsob doručení jako i nákladů prokazatelně vynaložených na objednání zboží a to do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve, než je mu doručen zboží nebo Kupující neprokáže zaslání zboží. To neplatí v případě, že prodávající navrhl, že si zboží sám vyzvedne.
5. Náklady na vrácení zboží nese Kupující (Sbírka zákonů č. 102/2014 §10 odst. 3)
6. Toto právo na odstoupení od smlouvy podle § 7 odst. 6 Zákona neuplatňuje například pro zboží, které bylo zhotovený podle zvláštních požadavků kupujícího, nebo který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit, nebo zboží, které rychle podléhá zkáze nebo snížení jakosti, také pro prodej novin, časopisů, periodického tisku, knih a na prodej audiovizuálního díla, zvukového záznamu nebo zvukově obrazového záznamu uměleckého výkonu nebo multimediálního díla, či elektronické knihy, které
Kupující rozbalil nebo i na zboží, který byl uzavřen v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů.
7. Pro účely zjištění povahy, charakteristik a funkčností zboží má Kupující se zbožím manipulovat a zkontrolovat ho jen takovým způsobem, jaký by mu bylo umožněno v běžné prodejně, což domněnka povinnost vrácení zboží s originálním obalem, visačkami a podobně.
Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku zejména v následujících případech:
a) pokud jde o smlouvu, jejíž součástí je i poskytnutí služby, pokud se služba začala plnit se souhlasem Kupující před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
b) pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je prodej produktu nebo služeb, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, které prodávající nemůže ovlivnit,
c) jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je prodej produktu zhotoveného podle osobitých požadavků Kupujícího nebo produktu určeného speciálně pro jednoho Kupujícího, nebo produktu, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit (CD, DVD, e-knihy, certifikáty, apod.) a také pro zboží objednané ze zahraničí na konkrétní požadavek kupujícího.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku (odstoupit od smlouvy) nebo její část jestliže:
a) produkt se nevyrábí nebo se přestal vyrábět,
b) změnila se cena u dodavatele produktu,
c) vystavená cena produktu byla chybná.

Čl: VII
STORNOVÁNÍ OBJEDNÁVKY

Prodávající má právo stornovat objednávku z důvodu vyprodání nebo nedostupnosti zboží. O stornování objednávky bude Prodávající Kupujícího neprodleně informovat telefonicky, písemně nebo e-mailem. V případě, že Kupující uhradil kupní cenu nebo její část, tato mu bude vrácena do 14 dní bezhotovostním převodem na účet, ze kterého byla provedena úhrada kupní ceny.

Čl. VIII
PLATEBNÍ PODMÍNKY

Za zboží a služby v internetovém obchodě je možné platit následujícími způsoby:
1. platba na dobírku – platí se přímo kurýrovi při přebírání zboží
2. platba převodním příkazem, platební kartou nebo vkladem na účet Prodávajícího – zboží bude expedováno po přijetí peněžních prostředků na účet Prodávajícího
Daňový doklad (faktura) je zasílán přímo se zásilkou objednaného zboží nebo do e-mailu Kupujícího. Faktura slouží jako dodací list a reklamační list. Zboží v internetovém obchodě má záruční dobu 24 měsíců, pokud není u zboží uvedeno jinak. Náklady na dodání zboží, které je Kupující povinen zaplatit současně s úhradou kupní ceny zboží.

Čl. IX
DODACÍ PODMÍNKY

Postup při přebírání zásilky:
1. Při přebírání zboží je Kupující povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky. Pokud je zásilka viditelně poškozena a zničena, Kupujícímu doporučujeme zásilku nepřevzít ao této skutečnosti kontaktovat Prodávajícího.
2. Pokud poškození výrobku zjistí Kupující až po rozbalení balíku, neprodleně ještě v daný den o dané skutečnosti emailem informuje Prodávajícího. Při rozbalování balíku dbá Kupující na to, aby obal zboží rozbalováním nepoškodil.
3. V případě poškození zásilky, která byla doručována Slovensku poštou, Slovenská pošta vyžaduje řešení reklamace ze strany příjemce zásilky (Kupujícího).
4. V případě neobdržení zásilky ve stanovené lhůtě je zahájeno vyšetřování na straně přepravní společnosti, které může trvat několik dní. Během této lhůty nelze provést žádnou peněžní náhradu kupujícímu nebo zásilku Kupujícímu poslat znovu.

Čl. X
DODACÍ LHŮTA

1. Dodací lhůta je zpravidla 1 až 3 pracovní dny, jestliže při popisu zboží není uvedeno jinak. V případě, že nebude možné objednávku vyřídit nebo některé zboží nebude v dostatečném množství na skladě, bude Kupující o této skutečnosti informován Prodávajícím telefonicky nebo emailem. Je třeba, aby Kupující uvedl v objednávce funkční a používanou emailovou adresu, protože na tuto emailovou adresu jsou mu zasílány informace o celém průběhu objednávky.
2. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil část nebo celou částku kupní ceny a zboží mu nebude moci být dodán, bude mu tato částka Prodávajícím vrácena zpět a to do 7 pracovních dnů.

Čl. XI
PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

1. Vlastnické právo přechází z Prodávajícího na Kupujícího přechází až momentem vyplacení plné ceny za dodávku zboží nebo služby.
2. Zboží nebo služby, na které se vztahuje ještě vlastnické právo Prodávajícího, má Prodávající právo v případě uplatnění reklamace vybavit až v momentě jeho úplného zaplacení.

Čl. XII
REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Kupující uplatňuje reklamaci písemně poštou na adrese Prodávajícího nebo elektronickou poštou na e-mailové adrese v zákonem stanovené záruční době, která je 24 měsíců, pokud zákon neudává jinou záruční dobu nebo pokud nebylo dohodnuto jinak, a začíná běžet od převzetí zboží Kupujícím. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí objednávky od přepravní společnosti nebo přímo od Prodávajícího.
2. Kupující je při uplatnění reklamace povinen zaslat Prodávajícímu spolu s reklamovaným zbožím originál daňového dokladu (fakturu). Prodávající neprobere reklamované zboží zasláno Kupujícím na dobírku. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k poškození zboží. K reklamaci doporučujeme přiložit vyplněný reklamační formulář. Náklady na doručení reklamovaného zboží Prodávajícímu snáší Kupující.
3. Kupující je povinen při uplatnění reklamace pravdivě uvést všechny požadované informace, zejména přesně označit druh a rozsah vady zboží.
4. Prodávající odpovídá za vady, které zjistí na prodávaném zboží při převzetí Kupujícím a za vady, které se vyskytnou po převzetí a užívání zboží během záruční doby.
5. Prodávající neodpovídá za vady způsobené zejména následujícím užíváním: mechanickým poškozením, neodvratnou událostí (živelnou pohromou, nesprávným zacházením), v rozporu s návodem k užívání a obvyklým způsobem používání, ve zvláštních případech, pokud to vyplývá z povahy věci i zásahem nepovolané osoby, včetně uživatele, případně jiným neodborným zásahem, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozeného prostředí zboží, zanedbáním péče a údržby o zboží, poškozením zboží nadměrným zatěžováním, používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami , technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.
6. Prodávající určí způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace a následně reklamaci vyřídí ve lhůtě , která nesmí být delší než 30 dnů od uplatnění reklamace. Vyřízení reklamace bude
Kupujícímu oznámeno telefonicky, písemně nebo elektronickou poštou. Vyřízení reklamace trvá nejvýše 30 dnů ode dne doručení reklamovaného zboží Prodávajícímu, pokud se vzájemně nedohodnou jinak.
7. V případě reklamace uplatněné do 12 měsíců od koupě výrobku, Prodávající může vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení. Pokud Prodávající zamítne reklamaci uplatněnou po 12 měsících od koupě výrobku, Prodávající je povinen informovat Kupujícího o tom, komu lze zaslat výrobek na odborné posouzení. Odborným posouzením se pro účely vyřízení reklamací rozumí o. i. i stanovisko autorizované osoby nebo osoby oprávněné výrobcem k provádění záručních oprav. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese Prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení.
8. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. O způsobu odstranění vady rozhoduje Prodávající a je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má Kupující právo na výměnu věci nebo má právo od Kupní smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší Kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady po opravě se považuje, když se stejná vada, jaká byla v záruční době nejméně dvakrát odstraňována, vyskytne znovu. Za větší počet vad se považuje, když zboží má současně nejméně tři odstranitelné vady, přičemž každá z těchto vad brání řádnému užívání zboží. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo se vada týká jen součásti zboží, výměnu této součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Pokud jde o neodstranitelnou vadu, která však nebrání řádnému užívání zboží, má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

9. Pokud má Kupující právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy, záleží na Kupujícím, které z těchto práv si uplatní. Jakmile si však zvolí jedno z těchto práv, nemůže už tuto volbu sám jednostranně měnit.
10. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:
a) předáním opraveného zboží, b) výměnou zboží, c) vrácením kupní ceny zboží, d) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží, e) písemnou výzvou k převzetí Prodávajícím určeného plnění, f) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.
11. Náklady na doručení opraveného nebo vyměněného zboží Kupujícímu snáší Prodávající.

Čl. XIII
ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ PROSTŘEDNICTVÍM EVROPSKÉ PLATFORMY RSO

Alternativní řešení sporů:
Dne 1.2.2016 nabyla účinnosti novela zákona o ochraně Kupujících při prodeji na dálku (Zákon č.102 / 2014). V případě, že zákazník není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, zákazník má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost zákazníka podle předchozí věty odpoví zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího odeslání zákazníkem, zákazník má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu podle ustanovení §12 zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů. Stejně i nároky Prodávajícího vůči Kupujícímu mohou být uplatněny prostřednictvím evropské platformy. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím je Slovenská obchodní inspekce nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářská České republiky (seznam je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí. Zákazník může na podání návrhu na alternativní řešení svého spotřebitelského sporu použít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Alternativní řešení sporů může využít jen Kupující – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi Kupujícím a Prodávajícím, vyplývajícího z Kupní smlouvy nebo souvisejícího s kupní smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od Kupujícího požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výšky 5 EUR s DPH.

Čl. XIV
OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího výlučně za účelem uzavření Kupní smlouvy a na plnění svých závazků vůči Kupujícímu vyplývající z Kupní smlouvy podle zákona o ochraně osobních údajů, a to zejména při vystavení faktury / daňového dokladu, kontaktování Kupujícího v souvislosti s vyřizováním jeho objednávky, doručením objednaného zboží přepravní společností, vybavením případné reklamace a registrace na Internetovém obchodě.
2. Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje zákonu o ochraně osobních údajů ani jiným obecně závazným právním předpisem a ani je nebude obcházet. Prodávající prohlašuje, že souhlas dotčené osoby si nebude vynucovat, je založen výlučně na dobrovolnosti Kupujícího.
3. Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, fakturační adresa / adresa dodání a kontaktní telefonní číslo.
4. Kupující uděluje Prodávajícímu tento souhlas na dobu nejvýše 3 let. Souhlas se zpracováním osobních údajů může Kupující odvolat kdykoliv písemnou formou nebo elektronicky. Po obdržení odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů zajistí Prodávající blokování a likvidaci osobních údajů, které byly předmětem zpracování bez zbytečného odkladu.
5. Prodávající neposkytuje, nezveřejňuje, nezpřístupňuje osobní údaje Kupujícího žádným jiným subjektům, s výjimkou přepravní služby, se kterou je spolupráce nezbytná pro správné vyřízení objednávky.
6. Kupující může požádat o změnu, opravu, omezení zpracování, likvidaci, výmaz nebo informace o svých osobních údajů nebo může podat námitky proti zpracovávání písemně nebo elektronickou poštou.
7. Internetový obchod využívá soubory cookies, které jsou malé textové soubory, které mohou být do prohlížeče odesílány při návštěvě Internetové stránky Provozovatele a ukládány do zařízení (počítače nebo do jiného zařízení s přístupem na internet, jako např. Smartphone nebo tablet) Kupujícího. Cookies obvykle obsahují název Internetové stránky, z níž pocházejí, platnost a hodnotu. Při další návštěvě Internetové stránky prohlížeč znovu načte soubory cookies a tyto informace odešle zpět Internetové stránce, která původně cookies vytvořila. Soubory \“cookies\“, které se používají na Internetové stránce, nepoškozují žádné zařízení Kupujícího. V případě návštěvy Internetové stránky a v případě, že Kupující vyjádřil dobrovolný souhlas se soubory cookies, považuje se za přijetí podmínek jejich používání.
8. Prodávající se zavazuje využívat cookies výlučně za účelem zkvalitnění služeb a zlepšovat strukturu a obsah Internetové stránce.
9. Prodávající jako provozovatel internetového obchodu www.kronikazivota.cz prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a tyto údaje budou ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů použity pouze v rámci obchodního vztahu mezi prodávajícím a zákazníkem. Jak chráníme Vaše soukromí?
Klikněte na Ochrana soukromí a osobních údajů GDPR
Provozovatel je registrován u Úřadu ochrany osobních údajů SR pod registračním číslem: 201415004.

Čl. XV
ORGÁN DOZORU

Inspektorát SOI pro Středočeský kraj Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, Odbor výkonu dozoru tel. č. 032/640 01 09, fax č. 032/640 01 08, email: tn@soi.sk

Čl. XVI
Závěrečná ustanovení

1. Prodávající si vyhrazuje právo měnit tyto obchodní podmínky a reklamační podmínky i bez předchozího upozornění Kupujícího. V případě změny obchodních podmínek nebo reklamačních podmínek, se řídí celý proces nákupu prostřednictvím těch obchodních podmínek, které byly platné v okamžiku odeslání objednávky Kupujícím a tyto jsou přístupné na internetové stránce Prodávajícího.
2. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je i reklamační řád.
3. Odesláním objednávky Kupující si přečetl obchodní podmínky jakož i reklamační podmínky a porozuměl jejich znění.
Kupující prohlašuje, že před vyplněním a odesláním objednávky se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
Tyto všeobecné obchodní podmínky byly formulovány a stanovené v dobré víře, za účelem splnění zákonných podmínek a úprav korektních obchodních vztahů mezi Prodávajícím a Kupujícím. V případě, že se prokáží příslušným orgánům České republiky některá ustanovení těchto podmínek jako neplatné nebo nevynutitelné, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbylé části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotčeny.

Tyto obchodní podmínky včetně jejich nedílných součástí nabývají platnosti a účinnosti 25.05.2018.