VŠEOBECNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
Definice:
Prodávající je provozovatel webové stránky www.kronikazivota.cz (dále jen „prodávající“)
Kupující (zákazník) je fyzická nebo právnická osoba, která vstoupila do obchodního vztahu s prodávajícím (dále jen „kupující“). Kupující plně uznává elektronickou komunikaci především prostřednictvím e-shopu, e-mailové komunikace a telefonické komunikace. To však neplatí pro odstoupení od smlouvy v souladu s §7 a násl. zákona číslo 102/2014 CFU ve lhůtě 14 kalendářních dnů.
Zbožím je tištěná kniha „Kronika života“ v nabídce internetového obchodu (www.kronikazivota.cz) Prodávajícího
Objednávka je kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží Kupujícímu

 1. Obecná ustanovení
  Tyto Všeobecní obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) platí na webové stránce www.kronikazivota.cz a definují smluvní vztah mezi společností PLUTOS COMPANY, s.r.o., Východná 6968/26, 91108 Trenčín, IČ: 45373841, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Trenčíně, oddíl C, vložka číslo 22603/R. (Dále jen „Prodávající“) a mezi fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Kupující“), která u Prodávajícího nakupuje knihy (dále jen „Produkt“). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím neupravené obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem.
 2. Objednávka
  Pro objednání Produktu je nutné, aby Kupující splnil zákonný minimální limit věku 18 let a aby vyplnil všechny požadované údaje do objednávkového formuláře. Dále je Kupující před odesláním objednávky povinen zaškrtnutím příslušného políčka vyjádřit souhlas s těmito VOP, pak je možné objednávku dokončit a odeslat.
  Na výběr jsou tři možnosti platby za objednávku:
 3. Platba převodem – Zaplacení hodnoty objednávky formou převodního příkazu je třeba provést do splatnosti faktury, která je vám zaslána do emailu po objednávce. Po uplynutí splatnosti je zaslána na email upomínka s čekáním na platbu ještě 24 hodin. Pokud platba do termínu splatnosti nebude připsána na účet Prodávajícího, tak se objednávka automaticky zruší. Po zrušení objednávky může Kupující objednávku zopakovat.
 4. Platba platební kartou Online v průběhu objednávkového procesu.
 5. Platba na dobírku při přebírání zásilky od kurýra.

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky. Kupující si objednává vybrané zboží vyplněním elektronického formuláře objednávky. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti. Prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané zboží a kupující se zavazuje uhradit jeho kupní cenu.
Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněny na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.
Odeslaná objednávka se považuje za závaznou a podle zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb je chápána jako smlouva uzavřena na dálku.

 1. Ceník
  Cena za objednaný produkt je uvedena na webové stránce a také v objednávkovém formuláři. Na základě kupní smlouvy pošle prodávající kupujícímu potřebné údaje na uskutečnění platby a po její úhradě i daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Ceny zboží jsou uvedeny včetně 10% DPH. K ceně za zboží se účtuje poštovné a balné.
 2. Zabezpečení
  Předmět koupě „Kronika života“ je produktem duševního vlastnictví a proto je zakázáno jakékoliv jeho zneužití. Kopírování jakýchkoli částí je zakázáno a trestné dle platných zákonů o ochraně autorského díla.
 3. Dodací podmínky
  Objednávka je dle způsobu platby považována za vyřízenou ve chvíli, kdy je platba za objednané zboží připsána na účet prodávajícího, nebo je zaslána na dobírku. Následně během příštích 2 pracovních dnů, bude Kupujícímu zasláno objednané zboží na doručovací adresu uvedenou v objednávce.
 4. Odstoupení od smlouvy – reklamace
  Spotřebitel má na základě zákona č.102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen jako „Zákon“) podle ustanovení §7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dny ode dne převzetí zboží.
  Spotřebitel je povinen, pokud toto právo chce využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v poslední den stanovené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího nebo toto odstoupení předat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech. Spotřebitel je neprodleně po oznámení o odstoupení od smlouvy povinen zaslat nebo doručit osobně nepoškozený předmět smlouvy, od které odstupuje. Na odstoupení od smlouvy může spotřebitel využít následující formulář: Odstoupení od kupní smlouvy, ve kterém je třeba vyplnit alespoň údaje s označením „*“ – hvězdičkou.
  Zboží je třeba zaslat neporušené a v původním obalu. Nezasílat na dobírku, takové zboží nebude převzato a pošta zásilku vrátí zpět kupujícímu.
  Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve, než je mu doručeno zboží nebo spotřebitel neprokáže zaslání zboží. To neplatí v případě, že prodávající navrhl, že si zboží sám vyzvedne.
  Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel (Sbírka zákonů č. 102/2014 §10 odst. 3)
  Spotřebitel nese jakékoli snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je použité, poškozené nebo neúplné, prodávající vrátí kupujícímu sníženou kupní cenu zboží v souladu s ustanovením §457 občanského zákoníku o hodnotu jeho opotřebení.

V případě akceptování požadavku spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy po lhůtě 14 kalendářních dnů, má prodávající právo požadovat úhradu vzniklých nákladů a smluvní pokutu ve výši 50% z fakturované peněžní částky.

Dne 1. 2. 2016 nabývá účinnosti novela zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku (Zákon č.102/2014), podle něhož:
Nakupující – spotřebitel – má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu e-mailem, pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt alternativního řešení sporů) podle zákona 391/2015 CFU ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 CFU. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 CFU Spotřebitel může podat stížnost i prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů online řešení sporů, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení mimosoudního řešení sporů maximálně do výše 5 EUR s DPH.

 1. Ochrana osobních údajů
  Společnost PLUTOS COMPANY, s.r.o. se zavazuje plně respektovat důvěrnost osobních a firemních dat Kupujících, které jsou zabezpečeny proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Osobní údaje Kupujícího jsou zpracovány v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 122/2013 Z. z. Údaje, které Kupující uvede v objednávce, jsou nezbytné pro identifikaci Kupujícího. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a na komunikaci s Kupujícím. Osobní data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám. Zároveň Kupující uděluje souhlas s tím, aby mu Prodávající posílal informace o připravovaných akcích.
  Jak chráníme soukromí Kupujícího? Klikněte zde: Ochrana soukromí a osobních dat
 2. Závěrečná ustanovení
  Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 25.10.2016. Prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění. Všechny uvedené zákony se řídí dle uvedených zákonů v SR.