Skip to content

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PARTNERSKÝ PROGRAM (AFFILIATE) / kronikazivota.cz

Registrací do partnerského programu souhlasíte s těmito obchodními podmínkami. Zaregistrovat se můžete zde.

I. Obecná ustanovení

Vyplněním registračního formuláře a souhlasem s provizními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel (dále jen ‚Partner‘) s podmínkami provizního systému pro PARTNERSKÝ PROGRAM „Kronika života“ v plném rozsahu a uzavírá tímto dohodu o spolupráci s poskytovatelem, kterým je: PLUTOS COMPANY, s.r.o., Východná 6968/26, 91108 Trenčín, IČ: 45373841 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Trenčíně, oddíl C, vložka číslo 22603/R. (Dále jen ‚Poskytovatel‘).

a) Partnerem Poskytovatele se může stát fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba.

b) Partner prohlašuje, že při registraci poskytnuté údaje k jeho osobě a adrese souhlasí a že je plnoletý a plně způsobilý k právním úkonům.

c) Partner propaguje prodej v partnerském programu PLUTOS COMPANY, obrázky nebo videi na svých webových stránkách, reklamou na svých stránkách, v emailech podepsaných jeho jménem zaslaných na vlastní databázi kontaktů, které mu dali na komunikaci souhlas a využívá k tomu materiály a postupy poskytované poskytovatelem, které jsou uvedeny v aplikaci. Partner má možnost vhodným způsobem materiály individuálně upravit pro potřeby propagace.

d) Osobní údaje partnera jsou zpracovány Poskytovatelem v souladu se zákonem č. 428/2002 S.z.

e) Poskytovatel si vyhrazuje právo registraci Partnera bez udání důvodů odmítnout.

f) Zákazník je fyzická nebo právnická osoba, která vyplní objednávku produktu „kniha Kronika života“ na webové stránce Poskytovatele, zaplatí s tím spojený poplatek a nepožádá o storno objednávky v zákonné ochranné lhůtě 14 dnů.

g) Poskytovatel se zavazuje vyplatit partnerovi provizi z každého obchodu (zaplaceného prodeje), který bude proveden zákazníkům resp. návštěvníkům, jehož doporučil / získal partner resp. který přišel na stránky poskytovatele prostřednictvím odkazu partnera (prokliku), což Poskytovatel identifikuje podle čísla partnera umístěného v odkazu vedoucího ze stránky partnera na stránky Poskytovatele nebo vložením čísla partnera do formuláře pro aktivaci služby Poskytovatele. Pokud se jedná o odkaz partnera, je tato informace uložena po dobu 180 dní v cookies návštěvníka.

h) Partner má přístup ke svému proviznímu účtu na adrese affiliate.plutoscompany.sk s přehledem provedených prodejů, schválených a vyplacených provizí a dalších aktivit.

i) Poskytovatel má právo tyto podmínky změnit. O změně bude informovat registrované partnery emailem. Změněné podmínky jsou považovány za dohodnuté od okamžiku jejich zveřejnění. Pokud partner s nejnovější verzí podmínek nesouhlasí, je povinen účast ukončit, a to zasláním emailu Poskytovateli na plutoscompany@gmail.com s žádostí o ukončení spolupráce. Za poslední den spolupráce se počítá den doručení emailu. Nárok na do té doby získané provize tím nezaniká.

j) Provizní systém je provozován prostřednictvím aplikace AffilBox, kterou poskytuje společnost OLYMPIC s.r.o., IČO 27480381

II. Provize a její výše

a) Nárok na přímou provizi partnerovi vzniká:

 • Pokud je partner řádně registrován, má vyplněny všechny údaje a tyto jsou platné.
 • Pokud partner používá svůj osobní partnerský odkaz, který má k dispozici v členské sekci.
 • Pokud návštěvník projde prostřednictvím partnerského odkazu na stránku Poskytovatele a aktivuje si / objedná službu Poskytovatele a tento úkon je provizním systémem zachycen.
 • Pokud je objednaný produkt označen jako schválený, tzn. byl zaplacen a není vrácený v ochranné lhůtě. Do té doby se označuje provize v členské sekci s poznámkou „Čeká na schválení“.
 • Pokud si partner objedná produkt sám pro sebe přes svůj affiliate odkaz, tak nárok na provizi vzniká pouze v případě, že má alespoň jednu další schválenou objednávku (kromě své). Výše provize je stanovena vždy pro příslušný provizní program a je uvedena v členské sekci v detailech programu vždy jako procento z prodeje nebo absolutní částka.

b) Vyúčtování provizí se provádí na základě žádosti partnera, maximálně 1x měsíčně. Minimální částka pro vyplacení provize je od 20 EUR bez DPH. Celková částka provize na vyplacení je oznámena partnerovi na stránkách affiliate.plutoscompany.sk. Poskytovatel poukáže tuto částku na účet partnera. Za účelem úhrady provize je partner povinen oznámit při žádosti o vyplacení provize číslo účtu, kam má být provize zasílána.

c) Pokud je partner podnikatelem, je povinen vystavit na provizi před jejím vyplacením fakturu. Partner vystaví Poskytovateli fakturu podle následujících obecných pravidel:

 • Pokud je Partner SK plátce DPH: na vystavené faktuře bude celková částka provize + připočítá DPH
 • Pokud je Partner SK neplátce DPH: na vystavené faktuře bude celková částka provize
 • Pokud je Partner CZ plátce DPH: na vystavené faktuře bude celková částka provize (na faktuře musí být uvedeno DIČ Poskytovatele)
 • Pokud je Partner CZ neplátce DPH: na vystavené faktuře bude celková částka provize

d) Poskytovatel umožní Partnerovi přístup do on-line systému affiliate.plutoscompany.sk, kde si může zkontrolovat výši provize a stav účtu.

e) Za nezaplacené nebo stornovány objednávky v ochranné lhůtě nebo zrušení rozhodnutím Poskytovatele se provize nevyplácí.

III. Práva a povinnosti partnera

a) Pokud Partner provozuje internetové stránky, na nichž bude umístěna reklama na službu Poskytovatele, musí být tyto stránky v souladu s platnou právní úpravou a příslušnými společenskými normami. Partner prohlašuje, že je jedinou osobou, která je oprávněna provozovat internetové stránky, na nichž je umístěna reklama nebo informace a vlastní všechny potřebné oprávnění nebo licence vztahující se k obsahu těmto internetovým stránkám. Partner je sám zodpovědný za obsah a odkazy na svých stránkách.

b) Poskytnutá reklamní grafika je chráněna autorským zákonem a smí být použita pouze v nezměněné formě a pouze na propagaci služeb Poskytovatele. Partner nesmí používat jinou grafiku Poskytovatele než tu, která je k tomu určena na affiliate.plutoscompany.sk

c) Partner souhlasí s archivací jím poskytnutých osobních údajů, které budou využity pouze v souvislosti s provozem partnerského programu a souhlasí se zasíláním obchodních sdělení od Poskytovatele.

d) Přísně zakázáno je zasílání nekalé reklamy (spamu) prostřednictvím diskusních skupin, emailových zpráv, SMS, nebo pošty jakož i ostatních telekomunikačních prostředků. Partner se zavazuje, že jeho internetová stránka neobsahuje žádný materiál nebo odkaz na něj, který je nezákonný, poškozuje autorská práva, práva k ochranným známkám a patentům, obchodním jménům a právům souvisejícím. Partner je povinen nepodniknout nic, co by poškozovalo dobré jméno Poskytovatele.

e) Zprostředkování přístupu na webové stránky Poskytovatele prostřednictvím webových stránek partnera se zaznamená pouze v případě, že má návštěvník ve svém prohlížeči povoleno tzv. cookies, má jejich v plném rozsahu povoleno pro webové stránky Poskytovatele a při dokončování objednávky zboží či služeb Poskytovatele je daný záznam v cookies pocházející z prokliku, přítomný a dostupný.

f) Pokud návštěvník cookies povolení nemá, blokuje jejich používání pro webové stránky Poskytovatele, dodatečně je ze svého prohlížeče odstraní, přepíše či jiným způsobem znemožní přečtení původního záznamu z cookies při dokončování objednávky zboží nebo služeb Poskytovatele, nenese za to Poskytovatel žádnou odpovědnost a partnerovi nevzniká nárok na provizi z návštěvníkům vytvořené objednávky.

g) Informace v cookies o prokliku návštěvníka přes reklamní plochu Poskytovatele na webových stránkách partnera je platná po dobu 180 dnů od prokliku. Po této době se objednávky vytvořené návštěvníkům nepovažují za zprostředkované partnerem a nevzniká mu nárok na provizi. Doba informace v cookies o prokliku může být jednostranně změněna Poskytovatelem, přičemž změna je účinná od okamžiku jejich zveřejnění na webových stránkách Poskytovatele.

h) Partner nesmí kohokoli navádět ke kliknutí s cílem zvýšit načítání provizních prokliků na reklamní plochy Poskytovatele a / nebo za tato kliknutí návštěvníkům nabízet jakoukoli odměnu nebo jiný prospěch. Partnerovi je zakázáno úmyslně provádět kliknutí na reklamní plochu Poskytovatele na jeho webových stránkách. Prokliky, které pocházejí z počítače partnera či z počítačů, které partner ovládá, nebudou považovány za platné a nebudou započítány do provize.

ch) Partner nesmí používat žádné prostředky či nástroje na blokování úplného otevření a zobrazení webové stránky Poskytovatele, po kliknutí na reklamní plochu Poskytovatele, či jinak omezovat návštěvníka v přístupu na webové stránky Poskytovatele.

i) Provizní systém je detailně monitorován a vyhodnocován. Jakékoliv pokusy o zneužití systému a nadměrné generování odměn za kliknutí budou Poskytovatelem postihováno. V případě, že je Poskytovateli touto aktivitou způsobena škoda, bude tato škoda zdokumentována a následně řešena právní cestou. Do způsobené škody se zahrnuje i náhrada času technika nebo operátora, který danou událost zpracovává.

j) Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout zobrazování reklamních ploch a provizních prokliků na nevhodných stránkách bez nutnosti uvedení důvodu. Rozhodnutí o vhodnosti nebo nevhodnosti závisí na Poskytovateli.

k) Dále nesmí partner:

 • Registrovat domény první úrovně obsahující slovní spojení „Kronika života“ a „PLUTOS COMPANY“.
 • Rozesílat nevyžádané emaily na zakoupené, či jinak zhotovené kontakty, které vám neudělili výslovný souhlas se zasíláním obchodních sdělení.
 • Provádět prodeje a registrace přes svůj vlastní affiliate odkaz jakkoli poškozovat dobré jméno a značky „Kronika života“ a „PLUTOS COMPANY“.
 • Umisťovat reklamy na stránky, které jsou v rozporu s právním a obchodním řádem České republiky, které obsahují pornografický obsah, nebo obsah, který by mohl poškodit dobré jméno Poskytovatele.

l) Pokud se Poskytovatel dozví o porušení uživatele, dovoluje Partner Poskytovateli vydání všech jeho uvedených osobních údajů příslušným vyšetřovacím orgánům. Porušení těchto zásad má za následek okamžité zrušení provizního účtu Partnera a nevyplacení ještě nevyplacené provize.

IV. Doba trvání, ukončení spolupráce

a) Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

b) Poskytovatel je oprávněn od dohody odstoupit okamžitě v případě, že partner poruší některou z povinností uvedených v této dohodě.

c) Tato dohoda obsahuje všechny zákonitosti smluvních stran ohledně předmětu smlouvy. Vedlejší ústní dohody nebyly uzavřeny. Změny nebo doplňky této smlouvy jsou účinné pouze tehdy, pokud byla přijata v písemné podobě.

d) Vypovězení této dohody partnerem i Poskytovatelem je možné kdykoliv písemnou formou, a to bez uvedení důvodů.

V. Ostatní ujednání

a) Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto obchodní podmínky. Změněné podmínky nabývají účinnosti od okamžiku jejich zveřejnění na webových stránkách Poskytovatele. Pokud partner nesouhlasí se změnami podmínek, může dohodu o spolupráci vypovědět.

b) V případě, že by některá ustanovení těchto podmínek byly nebo se staly zčásti nebo zcela neplatnými, neúčinnými nebo neprůchodnými, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

c) Partner je povinen nezneužívat případné chyby v provizním systému nebo je zveřejňovat nebo sdělovat třetím osobám. Pokud účastník objeví v provizním systému chybu nebo jinou nesrovnalost, která způsobuje nesprávné chování systému, narušení bezpečnosti či jiné potíže, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit Poskytovateli.

d) Poskytovatel neodpovídá za případné škody způsobené výpadkem serveru provizního systému, přetížením serveru či chyby v provizním systému, následkem kterých se nezobrazí reklamní plochy či se naruší načítání stránek klientů.

e) Poskytovatel neodpovídá za škodu způsobenou selháním, chybou nebo výpadkem online provizního systému a internetové sítě. Poskytovatel dále neodpovídá za škodu způsobenou činností nebo nečinností třetích osob.

Všeobecné obchodní podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 26.10.2016